• HIGHSUN OPTOELECTRONIC
  • Địa chỉ
    Lô III-5.1, KCN Quế Võ II, Ngọc Xã, Quế Võ, Bắc Ninh
  • Loại dự án
    Nhà máy 

HIGHSUN OPTOELECTRONIC Địa chỉ Lô III-5.1, KCN Quế Võ II, Ngọc Xã, Quế Võ, Bắc Ninh Loại dự án Nhà máy